Hållbarhet

För oss på AMKA är hållbarhetsfrågor gällande såväl miljö som människa en självklar del i vårt dagliga arbete.
Vi har långa relationer med de producenter vi samarbetar med, vilket vi vet skapar ett ömsesidigt förtroende och engagemang för varandra och för affärsrelationen.

Socialt ansvarstagande och miljöhänsyn
Som leverantör till Systembolaget har AMKA Sverige antagit amfori BSCI Code of Conduct, en uppförandekod för socialt ansvarstagande och miljöhänsyn. Tillsammans med våra leverantörer och affärspartners är det vårt ansvar att säkerställa anständiga och rättvisa arbetsvillkor för samtliga involverade i produktion och transport av de produkter vi säljer.
Vi arbetar för transparens och spårbarhet i hela leverantörskedjan, från den enskilde vinodlarens gård, genom produktion och transport, tills det att den färdiga buteljen når våra slutkunder.
Sedan 2019 använder vi oss av hållbarhetsplattformen Worldfavor för att registrera information om leverantörskedjor för artiklar som finns tillgängliga på Systembolaget. Denna plattform möjliggör för oss att samla in data om hållbarhetsaspekter hos våra producenter och deras underleverantörer. Något som vi, såväl som producenter och Systembolaget, kan dra nytta av för att öka transparensen och få en översikt på de hållbarhetsinitiativ som återfinns i varje enskild värdekedja. Genom en kontinuerlig dialog med producenter gör vi vårt yttersta för att bidra till en långsiktig hållbar värdekedja från odlare till konsument.

Klimatrapportering
AMKA Sverige är en stolt deltagare i Dryckesbranschens Klimatinitiativ.
Syftet med initiativet är att tillsammans med andra aktörer i branschen bidra till att minska den svenska dryckesbranschens miljöpåverkan i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
I praktiken innebär deltagandet att vi årligen rapporterar in data på vår klimatpåverkan i den plattform som branschen gemensamt har tagit fram. Vår målsättning är att med detta verktyg bättre kunna överskåda och därefter successivt minska våra klimatavtryck under de kommande 10 åren och även därefter.
De två enskilt största områdena för utsläpp i vår och branschens verksamhet är transporter och förpackningar. I AMKA Sveriges arbete för en minskad påverkan på miljön ställer vi krav på våra logistikpartners för att minimera miljöfarliga transporter och efterfrågar alltid att våra producenter använder förpackningar som har en mindre negativ inverkan på miljön; så som lättviktsflaskor och flaskor tillverkade av återvunnet glas.
Att leta efter alternativa förpackningar ser vi som ett naturligt led för att reducera skadliga utsläpp i framtiden.

Vi i Dryckesbranschens Klimatinitiativ rapporterar våra utsläpp och åtgärder för klimatet.

Vi deltagare synliggör vårt klimatarbete i den rapport som DKI släpper årligen sedan 2018. Tillsammans har vi, representanter från alla delar av ...

Vi är en del av Dryckesbranschens Klimatinitiativ

Dryckesbranschens Klimatinitiativ startades 2017 av Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier. I Dryckesbranschens ...

Dryckesbranschens Klimatinitiativ – första rapporten.

Amka är stolt över att vara ett av 35 deltagande företag som har rapporterat in sina utsläpp för 2018 inom ramen för Dryckesbranschens Klimatini ...